خانه   »   
Router/Switch
   »   
AVC

AVC

در حال حاضر، بدلیل گستردگی استفاده از انواع Application ها، برای مانیتورینگ، دیگر طبقه بندی ترافیک ها بر اساس پورت کافی نیست و باید شناخت و مدیریت بهتر و دقیقتری نسبت به Application ها وجود داشته باشد.

AVC